Tietosuojaseloste

Tämä on Caligo Industria Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Caligo Industria Oy
Postiosoite: Itäinen Rantakatu 72, 20810 Turku
Käyntiosoite: Itäinen Rantakatu 72, 20810 Turku
Ytunnus: 25635512

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Järvenreuna
Itäinen Rantakatu 72,
20810 Turku
juha.jarvenreuna @ caligoindustria.com

3. Rekisterin nimi

Caligo Industria Oy:n asiakas ja sidosryhmärekiste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Caligo Industria Oy:n asiakas ja markkinointiviestintään sekä asiakas sidosryhmäsuhteiden ylläpitoon.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön nimi
Yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero)
Yritys/organisaatio sekä yrityksen/organisaation osoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot on saatu rekisteröidyiltä henkilöiltä tai asiakas tai sidosryhmäkontaktien myötä mm. sähköpostitse ja
puhelimitse, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity henkilö luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Caligo Industria Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu ja sitä ylläpidetään suojatussa tietojärjestelmässä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja
salasanaa. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka työnkuvaan mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua,
pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).
Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen
tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).