Kondensat-
behandlingsenheter

Kondensatbehanlingsenheterna kan även fås som separata system där hantering av kondensat, filtrering och separering av slam sker helt fristående.

Kondensat-behandlingsenheter

Kondensatbehanlingsenheterna kan även fås som separata system där hantering av kondensat, filtrering och separering av slam sker helt fristående. Det bearbetade kondensatet kan ledas till avloppet.

Caligo erbjuder två olika versioner för kondensathantering: I den version som har utvecklats för tyngre partikelbelastningar finns överst en sedimenteringsbassäng dit kondensat från skrubbern leds och där slammet som tyngre sjunker till botten. Under detta finns ett sandfilter dit det sedimenterade kondensatet leds som överströmning. Sandtvätten sker automatiskt med det renade kondensatet och det smutsiga tvättvattnet leds tillbaka till sedimenteringsbassängen.

Den version som har utvecklats för lättare partikelbelastningar baserar sig på ett mikrofilter. Filtertvätten sker automatiskt, det tvättvatten som skapas sedimenteras och det suspenderade materialet separeras i en sedimenteringsbassäng för rejekt.